Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.szopart.com/www.szopart.pl.


Marka „Szopart” jest własnością firmy EVERDREAM Michał Marynowski, ul. Szpitalna 2/26 34-200 Sucha Beskidzka, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisanej pod numerem NIP: 5521581806 Regon: 121018420 zwanej także zamiennie „Usługodawcą”.


Kontakt z usługodawcą można uzyskać dzwoniąc na numer tel.: 690 590 080 (opłata za minutę połączenia wg cennika operatora)
 
§ 1 Definicje
 
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.szopart.com/www.szopart.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 
§ 2 Zasady ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.szopart.com oraz www.szopart.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji.
b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.
 
§ 3 Składanie zamówień


1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu SZOPART są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN), euro (EUR) lub dolarze amerykańskim (USD). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Po udzieleniu zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, może je zmieniać i poprawiać oraz zażądać ich usunięcia z bazy danych sklepu.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło podczas procesu rejestracji, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia i zatwierdzenia płatności przez system PayU w przypadku płatności internetowych.
11. Termin realizacji zamówienia to 3 - 5 dni roboczych w przypadku zamówień nie personalizowanych. Jest on liczony od momentu uzyskania informacji o dokonanej płatności.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia terminu realizacji w wypadku zamówień o wysokiej wartości (powyżej 300zł brutto)
13. Przez termin realizacji nie rozumie się okresu dostarczenia przesyłki. Jest on bowiem uzależniony od wybranego sposobu doręczenia.
14.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji spowodowany przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi firma realizująca dostawę.
15.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w nagłych wypadkach, np. gdy producent danego towaru niespodziewanie zakończy jego produkcję i sprzedaż hurtową, a Usługodawca nie zdąży dokonać aktualizacji dostępności produktów oferowanych w sklepie Szopart.com. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Usługodawca skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana towaru, anulowanie całości zamówienia).
 
§ 4 Dostawy


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub przelewem „online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy”.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zaginięcie przesyłki, jeżeli są one skutkiem niepełnego lub błędnego wskazana adresu przez Użytkownika.
6. Jeżeli zachodzą wątpliwości dotyczące stanu przesyłki lub opakowanie przesyłki wskazuje na zniszczenie lub uszkodzenie, Użytkownik zobowiązany jest sporządzić na miejscu z doręczycielem protokół szkody. Stanowi to warunek rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji z tego tytułu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody jest rozumiany jako odstąpienie od zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu dostarczonej przesyłki.
 
§ 5 Ceny i Płatności


1. Za realizację Usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Serwisu. Podane ceny są cenami brutto.
2. Podane na stronie koszty dostawy dotyczą wysyłki na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki zamówienia za granicę. Koszt dostawy poza granicami kraju zależy od wagi przesyłki i kraju docelowego, dlatego też w przypadku dostaw zagranicznych, przed dokonaniem płatności za zamówienie Usługodawca indywidualnie ustala koszty dostawy z Klientem.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
4. Płatności za usługi Serwisu dokonywać można za pośrednictwem automatycznych systemów płatności internetowych, przelewem lub bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy. Rozliczenia transakcji e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z systemu automatycznych płatności internetowych, zamówienie przekazywane jest do realizacji natychmiast po otrzymaniu od podmiotu obsługującego wybrany system płatności informacji o poprawnym wykonaniu płatności.
6. W przypadku nie otrzymania płatności w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez klienta, usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania nie opłaconego zamówienia.
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu: paragon bądź faktura.
8. Faktura za usługi świadczone przez Usługodawcę jest wystawiana i dołączana do zamówienia na życzenie Klienta, który dostarczy niezbędne dane do jej wystawienia. Żądanie wystawienia faktury jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu SzopArt do wystawienia faktury na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 
§ 6 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 
§ 7 Procedura reklamacji


1. Każda rzecz kupiona w sklepie Szopart może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym, tylko w przypadku wystąpienia w produkcie jakichkolwiek błędów, wynikających ze strony Usługodawcy. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, wady powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią uprzednio wysłanej wizualizacji projektu towarów tworzonych na indywidualne zamówienie, a otrzymanym towarem nie opisane w regulaminie.
2. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów. Usługodawca rozpatrzy wniosek o reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, na adres siedziby Usługodawcy.
3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu do siedziby Usługodawcy wraz z dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem powodu reklamacji. Towar reklamacyjny zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy Klient odeśle go w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (jeżeli było częścią zamówienia), z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo nie odbierania przesyłek zwrotnych za pobraniem.
8. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszty przesyłki związane ze zwrotem reklamowanego produktu są pokrywane przez Usługodawcę. Dotyczy to wyłącznie zwrotów dokonywanych na terenie Polski. Koszty wysyłki są zwracane do wysokości kwoty z Cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie przesłany bezpłatnie nowy, poprawiony produkt. Jeżeli błąd się powtórzy lub usunięcie reklamowanej wady nie jest możliwe, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
9. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo odmówić odbioru towaru po uprzednim spisaniu protokołu szkody, według regulaminu dostawcy. Jedynie w takim przypadku mogą zostać uwzględnione reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
10. Ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby barwy nadruków na produkty były jak najbardziej zgodne z projektami. Usługodawca nie może jednak gwarantować pełnej zgodności związanej z kolorami, zatem kwestie sporne, dotyczące różnicy koloru lub gustów indywidualnych Klienta nie będą podstawą do uwzględnienia reklamacji.
11. Usługodawca nie odpowiada ze efekty złego skalibrowania oraz niewłaściwie wybranego profilu kolorów na monitorze Klienta.
12. W przypadku, gdy słabsza jakość wydruków wynika z parametrów ściśle związanych z przesłanymi plikami zdjęciowymi (takich jak niska rozdzielczość, stopień kompresji lub niewłaściwie użyty profil kolorów), reklamacje nie będą uwzględniane.
13. Za błędy w projektach po ich akceptacji odpowiada zamawiający.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@szopart.com
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub
przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


§ 9 Zmiana Regulaminu


1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 
§ 10 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl